Om mig

Socionom, leg. psykoterapeut
I mer än 20 år har jag arbetat med behandling, grupputveckling, handledning och utbildning. Jag arbetar deltid inom Stockholm läns landsting och övrig tid i privat regi. Min teoretiska referensram är psykodynamisk och jag har ett relationellt perspektiv. Det innebär ett fokus på människors samspel, hur relationer formas och hur de påverkar oss. Ett ytterligare perspektiv är vikten av att utgå från grupprocessens inverkan på individen, hur vi både påverkar och påverkas av den organisation vi tillhör.

Ett specialområde för mig är stressrelaterade problem och livsproblem utifrån att vara anhörig till missbrukare eller närstående med svår sjukdom. Jag har även erfarenhet av att arbeta för människor med depression eller utmattningssymtom. Under en lång följd av år har jag arbetat med beroendeproblematik inom missbruksvård.

En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar den legitimationsgrundande utbildningen tre år. Legitimerad psykoterapeut räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad.

Kompetensbakgrund

MBT (Mentalization-Based Treatment) Anna Freud Centre 2008
Rollanalys, Systemteoretisk modell The Grubb institute 2006
Handledar- och lärarutbildning Ericastiftelsen 2006
Utbildning i debriefing/krishantering Competenscompagniet AB 2001
Psykoterapeutexamen Psykoterapisällskapet AB 2000
Grundutbildning i psykoterapi Beckomberga sjukhus 1991
Socionomexamen Sköndalsinstitutet 1986

 

Gruppens potential bokomslag

Jag är medförfattare till boken Gruppens potential – Att leda och utveckla gruppbehandling. Boken är utgiven i november 2014 av Natur & Kultur.
ISBN: 9789127136151

Läs mer om boken